Η παρ. 1 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων

 

 

.4. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 10, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «

1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μαθητευόμενου δύτη, οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας 18 ετών έως 70 ετών, υποβάλλουν αίτηση-αναγγελία σε Λιμενική Αρχή, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων (β), (δ) και (ε) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου».