ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Προπέλλα – Έλικα

Πλώρη – Πρύμη

Πλωραία Βοηθητική Έλικα

Πρυμναία Βοηθητική Έλικα

Άξονας

Προφυλακτήρας

Πηδάλιο

Κατσικοπόδαρο

Μηχανοστάσιο

Αναρροφήσεις

Εξαγωγές

Ποδόστημα

Ελικόστημα

Πλευρές

Κούρμπες

Πλάκα ( Flat bottom )

Παρατροπίδι

Βολβός ( ή Μπάλλα ) Πλώρης

Υφαλοχρώματα

Οστρακορύπανση

Ανοδική προστασία – Ανόδια

Καθοδική προστασία ( Σένσορες )

Αντιδιατοιχιστικά πτερύγια

Νομέας

Μπουλμές

Διπύθμενο – Δεξαμενή Έρματος

Τρόπιδα

Αμπάρι

Ίσαλος

Βύθισμα

Γραμμή φόρτωσης – μέγιστο βύθισμα