Νομείς

Είναι τα εσωτερικά νεύρα του Κελύφους.

Αυτά υπάρχουν Εγκάρσια ( Εγκάρσιοι νομείς ) και κατά μήκος ( Διαμήκεις νομείς ).

Οι Εγκάρσιοι νομείς συνήθως έχουν απόσταση 800 χιλιοστά ( μπορούν να έχουν απόσταση από 400 χιλιοστά έως 3.600 χιλιοστά ).

Οι Εγκάρσιοι νομείς αριθμούνται από πρύμα προς τα πλώρα με σημείο εκκίνησης τον Νομέα 0 ο οποίος είναι ακριβώς στο κέντρο του πείρου του Πηδαλίου.

Οι νομείς πρύμα από το πηδάλιο αριθμούνται προς τα πρύμα σαν -1, -2, -3, κ.λ.π.

Οι Διαμήκεις νομείς συνήθως έχουν απόσταση 800 χιλιοστά αλλά διαφέρει από πλοίο σε πλοίο.

Οι Διαμήκεις νομείς αριθμούνται από το Κέντρο του πλοίου προς την πλευρά και πρώτα μπαίνει η πλευρά που είναι.

Οι νομείς που ταυτόχρονα είναι και χωρίσματα δεξαμενών ονομάζονται Μπουλμέδες ή Φρακτές.