ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 04 – Προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη

1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μαθητευόμενου δύτη, οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας 18 ετών έως 70 ετών, υποβάλλουν αίτηση-αναγγελία σε Λιμενική Αρχή, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων (β), (δ) και (ε) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου».

1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μαθητευόμενου δύτη, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση – αναγγελία σε Λιμενική Αρχή, ενώ πρέπει να πληρούνται
σωρευτικά οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α), (β), (δ) και (ε) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου.

2. Για τη δραστηριοποίηση του ενδιαφερόμενου ως μαθητευόμενου δύτη, υποβάλλεται από αυτόν αίτηση – αναγγελία σε Λιμενική Αρχή, στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 3, εκτός από εκείνα των περ. γ. i) και γ. ii) αυτής.
3. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μαθητευόμενου δύτη, καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο:
α. Διπλότυπο υπέρ Δημοσίου 2,93 € στον ΚΑΕ 3435 με την αιτιολογία «για δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη» ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο.
β. Παράβολο δημοσίου από Δ.Ο.Υ. 30,00 € ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο και
γ. Αποδεικτικό καταβολής ποσού 5,00 € υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).
4. Η Λιμενική Αρχή στην οποία υποβάλλεται η αναγγελία της παρ. 1 χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα Ζ΄.
5. Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει τη δραστηριοποίηση του μαθητευόμενου δύτη, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως [άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως ισχύει]. Tο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το χαρακτήρα της επιβαλλόμενης, στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης αναμονής και αναβολής της έναρξης άσκησης αυτού, ώστε να παρασχεθεί στη Λιμενική Αρχή η δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο και, ενδεχομένως, να απαγορεύσει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο, νομίμων προϋποθέσεων. Η Λιμενική Αρχή, απαγορεύει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και μετά την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νό-
μιμες προϋποθέσεις άσκησής του.
6. Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή εκδίδει, στο πρόσωπο που υπέβαλε την
αναγγελία, σχετική βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (βεβαίωση) για τη δραστηριοποίηση του ως μαθητευόμενου δύτη, σύμφωνα με το Παράρτημα Η΄.
7. Η Λιμενική Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, απαγορεύει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και αφαιρεί τη σχετική βεβαίωση, οποτεδήποτε
εκλείψει κάποια από τις προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας, οι οποίες απαιτείται να συντρέχουν κατά την αναγγελία. Η απόφαση απαγόρευσης αποστέλλεται, μαζί με τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, στη Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει τη σχετική βεβαίωση, εφόσον η προαναφερόμενη απόφαση απαγόρευσης δεν έχει εκδοθεί από αυτήν. Επίσης, η απόφαση απαγόρευσης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να ενημερωθούν από αυτήν, με κάθε πρόσφορο μέσο, οι Λιμενικές Αρχές της χώρας.