Terminology – Ορολογία

 • ΔΥΤΗΣ :

ένα άτομο που είναι τουλάχιστον 18 ετών και ο οποίος έχει άδεια να βουτήξει εμπορικά σύμφωνα με το Νόμο.

( Κανονισμός 10 / 2019 ) Το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, απασχολείται σε καταδυτικό συνεργείο και εφοδιάζεται από Λιμενική Αρχή με βεβαίωση για να εργάζεται επαγγελματικά κάτω από την επιφάνεια του νερού, όπου υφίσταται πιέσεις ίσες ή μεγαλύτερες της ατμοσφαιρικής, κάνοντας χρήση καταδυτικής συσκευής οποιουδήποτε τύπου, αυτόνομης ή εξαρτώμενης από την επιφάνεια, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος και σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης.

 • ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κάθε εργασία που διενεργείται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως επιθεώρηση, επισκευή, ανέλκυση, διάλυση πλοίου, υφαλοκαθαρισμός ή άλλες συναφείς εργασίες και σχετίζεται με τα πλοία ή τα πλωτά ναυπηγήματα, καθώς και με την εκτέλεση λιμενικών ή άλλων υποβρυχίων έργων.
 • ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ‘Όλα τα μέτρα που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε καταδυτικές εργασίες, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

(Κανονισμός 10 /1995) : Όλα τα μέτρα που αφορούν σε καταδυτικές εργασίες. όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

 • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

Ο κύριος του έργου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εντολή και για λογαριασμό του οποίου εκτελείται καταδυτική εργασία.

Ο εργοδότης, μπορεί να εκπροσωπείται από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Προκειμένου για εκτέλεση καταδυτικών εργασιών σε πλοίο, ( όπου εργοδότης είναι είτε ο εφοπλιστής/ Owner Co., είτε ο διαχειριστής/ managing Co., είτε ο πράκτορας / agent ) μπορεί να εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο πρόκειται να εκτελεσθούν καταδυτικές εργασίες.

 • ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ :

( Κανονισμός 10 / 2019 ) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος και εφοδιάζεται από Λιμενική Αρχή με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (βεβαίωση) για τη δραστηριοποίηση καταδυτικού συνεργείου και αναλαμβάνει επαγγελματικά την εκτέλεση καταδυτικών εργασιών, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη.

Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την άρτια εκτέλεση των εν λόγω εργασιών και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

 • ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Το φυσικό πρόσωπο, κάτοχος άδειας δύτη ή σχετικής βεβαίωσης τουλάχιστον επί πενταετία ή το πρώην στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρέτησε τουλάχιστον επί πενταετία (σύμφωνα με βεβαίωση που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) στην Ομάδα Εξειδικευμένων Καταδύσεων της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο ορίζεται από τον εργολάβο ως συντονιστής – επικεφαλής των καταδυτικών εργασιών.

Ο επόπτης δύναται να είναι πρώην κάτοχος άδειας δύτη ή σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, η οποία ίσχυσε τουλάχιστον επί πενταετία, με εξαίρεση την περίπτωση (α) της παρ. 9 του άρθρου 10.

 •  ΔΥΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Το φυσικό πρόσωπο, κάτοχος άδειας δύτη ή σχετικής βεβαίωσης, που ορίζεται από τον επόπτη καταδυτικών εργασιών ως άμεσος βοηθός του στην παρακολούθηση των εργασιών και στην ασφαλή εκτέλεσή τους από τους εργαζομένους.
 • ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΔΥΤΗΣ : Το φυσικό πρόσωπο, κάτοχος πιστοποιητικού ή πτυχίου, εκδοθέντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος και εφοδιάζεται από Λιμενική Αρχή με βεβαίωση για να εργάζεται ως βοηθός δυτών σε κατά δυτικό συνεργείο.
 • ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΗΣ : Ένα  πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον δύτη (ες) και τον έλεγχο των καταδύσεων, αρχικά με την παροχή του αέρα και κατόπιν με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του εργαλείου(-ων) ή μηχανήματος (-ων) χρησιμοποιεί ο δύτης (-ες ).

Την χρήση του κολαουζιέρη μπορεί να την έχει είτε ο επόπτης, είτε δύτης είτε ένας βοηθός δύτη.

Φυσικό πρόσωπο, κάτοχος πιστοποιητικού ή πτυχίου ……………………………

 • Συνοδός Δύτη : Ένα μέλος μιας ομάδας καταδύσεων που έχει άδεια είτε ως δύτης, είτε ως βοηθός δύτη σύμφωνα με το νόμο
 • Πρωτογενής παροχής αέρα – Αέρας που παρέχεται από τον αεροσυμπιεστή επιφανείας για συνεχή  παροχή αέρα ( πρωτογενής ) – η συνεχής παροχή αέρα, που πρέπει να είναι ικανή να τροφοδοτεί τον δύτη ή τους δύτες που εργάζονται με τον απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο αέρα.
 • Πρωτογενής Φιάλη : Φιάλη (-ες) χαμηλής πίεσης αποθήκευσης αέρα από τον αεροσυμπιεστή επιφανείας που χρησιμοποιείται για την παροχή αέρα σε ένα δύτης ή δύτες και σε περίπτωση βλάβης της παροχής του πρωτογενούς αέρα, ο αποθηκευμένος αέρας να έχει την ικανότητα ώστε ο αέρα να είναι επαρκής για να φτάσει δύτης ή δύτες στην επιφάνεια από το βάθος εργασίας
 • Σύνθεση Ομάδας Καταδύσεων : η απαραίτητη σύνθεση, και γνώσεις για εκτέλεση μιας καταδυτικής εργασίας.
 • Καταδυτικό σκάφος : το σκάφος που παρέχει τον απαραίτητο καταδυτικό εξοπλισμό για την ολοκλήρωση μίας καταδυτικής εργασίας, το σκάφος όπου εκτελούν κατάδυση και είναι οι δύτες είναι εξαρτημένοι από αυτό, και δύναται να τους μεταφέρει
 • Λώρος : Ο σωλήνας που συνδέει τον δύτη με την επιφανειακή παροχή πεπιεσμένου αέρα..
 • Εφεδρική παροχή αέρα : Η φιάλη ασφαλείας / η ποσότητα του αέρα που θα επιτρέψει σε έναν δύτη να επιστρέψει με ασφάλεια στην επιφάνεια
 • Θάλαμος αποσυμπίεσης : Θάλαμος στον οποίο ένας δύτης μπορεί να υποβληθεί σε πιέσεις ισοδύναμες ή μεγαλύτερες από εκείνες που υφίστανται όταν βρίσκονται κάτω από το νερό.
 • Αποσυμπίεση : Η βραδεία ελάττωση ή απομάκρυνση της πιέσεως σε καταδύτες και εργάτες ανέλκυσης πλοίων που αποτρέπει τη δημιουργία φυσαλίδων αζώτου στα μεσοδιαστήματα των ιστών.
 • Πρόγραμμα αποσυμπίεσης : Πρόγραμμα καθορισμένης τακτικής ανάδυσης και διακοπών σε συγκεκριμένα βάθη που πρέπει να ακολουθεί ο δύτης (ες) κατά την ανάδυση στην επιφάνεια, εφόσον έχει υποβληθεί σε πίεση.
 • Δ.Ο.Υ. : Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
 • Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. : Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού.
 • ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ : Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και τα Λιμεναρχεία της χώρας.
 • Πλοίο:

(Για τον νόμο 3551/07 ) κάθε πλωτό ναυπήγημα που έχει μεταλλικό περίβλημα (γάστρα), ολικού μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων μέτρων, ανεξαρτήτως χωρητικότητας.

(Σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Κάθε πλωτό ναυπήγημα μεταλλικού περιβλήματος (γάστρας), το οποίο, ανεξαρτήτως της χωρητικότητας, είναι ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων.

 • Αγκυροβολημένο πλοίο:

(Σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Το πλοίο που βρίσκεται επ’ αγκύρα σε αγκυροβόλιο ή όρμο ή λιμένα ή είναι προσδεδεμένο σε λιμένα ή άλλη λιμενική εγκατάσταση εκτός των χώρων Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.

Δεν θεωρείται «αγκυροβολημένο» το πλοίο που είναι παροπλισμένο, παρά μόνον εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης της υποπαραγράφου 1.δ. του άρθρου 4 της παρούσας.

Σε ράδα: Αγκυροβολημένο

Σε λιμάνι: πλαγιοδετημένο / πρυμνοδετημένο

 • Ναυπήγηση:

 (Για τον νόμο 3551/07 ) η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου πλοίου, που περιλαμβάνει την κατασκευή του περιβλήματος, την εγκατάσταση του προωστηρίου συστήματος, εφόσον προβλέπεται, των βοηθητικών συστημάτων του και την κατασκευή και τον εξοπλισμό των κύριων και βοηθητικών χώρων.

 • Μετατροπή πλοίου:

(Για τον νόμο 3551/07 )  η αλλαγή, με οποιονδήποτε τρόπο, του είδους και της αποστολής του πλοίου, η μεταβολή της μεταφορικής του ικανότητας και των τρόπων φορτοεκφόρτωσης, εφόσον συνεπάγονται ριζικές αλλαγές στο περίβλημα, στους χώρους φορτίου ή επιβατών, στο προωστήριο σύστημα ή στα συστήματα ασφάλειας του πλοίου.

 • Επισκευή πλοίου:

(Για τον νόμο 3551/07 ) η επιδιόρθωση και η αποκατάσταση της κατασκευαστικής ή της λειτουργικής ακεραιότητας μερών, καθώς και των κύριων και βοηθητικών συστημάτων του πλοίου που έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά, εφόσον δεν συνεπάγονται ριζικές μεταβολές στην αρχική σχεδίαση και τη λειτουργία του.

(Σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Η επιδιόρθωση και η αποκατάσταση της λειτουργικής ή της κατασκευαστικής ακεραιότητας μερών, κυρίων και βοηθητικών συστημάτων του πλοίου που υπέστησαν βλάβη ή φθορά, εφόσον δεν συνεπάγονται ριζικές μεταβολές στην αρχική σχεδίαση και λειτουργία του.

 • Συντήρηση πλοίου:

(Για τον νόμο 3551/07 ) οι εργασίες διατήρησης της κατασκευαστικής ή της λειτουργικής ικανότητας μερών, καθώς και των κύριων και βοηθητικών συστημάτων του πλοίου.

(Σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Κάθε εργασία διατήρησης της κατασκευαστικής ή της λειτουργικής ικανότητας μερών, κυρίων και βοηθητικών συστημάτων του πλοίου.

 • Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις:

(Για τον νόμο 3551/07 ) οι επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών σε έναν ή και περισσότερους από τους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, στις οποίες έχει παραχωρηθεί νομίμως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου.

(Σύμφωνα με  ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Οι Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν εργασίες σε έναν ή και περισσότερους από τους τομείς της ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίων και στις οποίες έχει παραχωρηθεί νομίμως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου και είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο το οποίο τηρείται από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3551/2007 διαθέτουν το κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό.

 • Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου:

(Για τον νόμο 3551/07 ) οι εργοληπτικές επιχειρήσεις των δημόσιων έργων, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στην κατηγορία Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου.

 • Ειδικές Επιχειρήσεις:

(Για τον νόμο 3551/07 ) οι επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν επί μέρους εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.

(Σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Οι Ειδικές Επιχειρήσεις που εκτελούν επί μέρους εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίων και οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο το οποίο τηρείται από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3551/2007 διαθέτουν το κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό.

 • Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (ΝΑ.ΖΩ.):

(Για τον νόμο 3551/07 ) η χερσαία και θαλάσσια έκταση, που παραχωρείται νόμιμα εντός των ορίων θαλάσσιας έκτασης, αιγιαλού και παραλίας, η οποία χωροθετείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄) και την υ.α. οικ. 2584/99/Φ.Ν. 2545/3.2.2003 (ΦΕΚ 139 Β΄). Χώροι και εγκαταστάσεις της ΝΑ.ΖΩ. μπορεί να εκμισθώνονται από τους οικείους φορείς διοίκησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.

(Σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χωροθετημένη χερσαία και θαλάσσια έκταση εντός των ορίων νομίμως παραχωρηθείσας θαλάσσιας έκτασης, αιγιαλού και παραλίας, η οποία δύναται να εκμισθώνεται από τους οικείους φορείς διοίκησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης για τη διενέργεια εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.

 • Θερμή εργασία:

(Σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Η εργασία συγκόλλησης, κοπής, πυράκτωσης και κάθε εργασία που συνεπάγεται τη χρήση των οργάνων ή συσκευών, που παράγουν φωτιά, φλόγα, θερμότητα, σπινθήρες ή ηλεκτρικά τόξα.

 • Ψυχρή εργασία:

(Σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Κάθε εργασία που δεν είναι θερμή.

 • Κύριος του έργου:

(Σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Ο πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, νομέας, ο κάτοχος του πλοίου ή άλλης πλωτής κατασκευής, όπου εκτελείται ύστερα από εντολή του και για λογαριασμό του ναυπηγοεπισκευαστικό έργο. Ο κύριος του έργου μπορεί να εκπροσωπείται από το νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή τον Πλοίαρχο του πλοίου.

 • Τεχνικός Ασφάλειας:

(Σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 17/1996, του π.δ. 70/1990 και του ν. 1568/1985.

 • Χημικός Ναυτιλίας:

(Σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Ο κάτοχος άδειας για την έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS − FREEING) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια:

(Σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Η γραπτή γνωμάτευση που εκδίδεται από το Χημικό Ναυτιλίας, σύμφωνα με ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι και ΙΙ του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 3232/41/1989 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 400).

 • Βιβλίο ημερήσιας παρουσίας εργαζομένων:

(Σύμφωνα με ΦΕΚ Β΄/1001/09 ) Το αναφερόμενο στην υπ’ αριθμ. 131517/25.9.1988 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 711).