ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 08 – § δ – Υποχρεώσεις δυτών

Κάθε δύτης ή μαθητευόμενος δύτης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:
α) Τηρεί τις οδηγίες και κατευθύνσεις του επόπτη καταδυτικών εργασιών, τον οποίο ενημερώνει σε περίπτωση που δεν αισθάνεται απόλυτα καλά ή φοβάται ή αμφιβάλλει για τις ικανότητές του να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο, διακόπτοντας ή αποφεύγοντας, από την αρχή, την κατάδυση.
β) Τηρεί τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στον παρόντα και στους διεθνείς κανονισμούς κατάδυσης ή υπαγορεύονται από την φύση της εκτελούμενης κατα-
δυτικής εργασίας.
γ) Είναι υπεύθυνος για την άρτια κατάσταση και λειτουργία του καταδυτικού του εξοπλισμού (ατομική στολή, μάσκα ή κράνος, ρυθμιστής κατάδυσης κ.λπ.), τον
οποίο ελέγχει, υποχρεωτικά, πριν από κάθε κατάδυση.
δ) Μεριμνά για την υποχρεωτική, μία φορά τον χρόνο, γενική ιατρική του εξέταση από ιατρούς ειδικότητας καρδιολόγου, πνευμονολόγου – φυματιολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου ή ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική, ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία και τον εφοδιασμό του με πιστοποιητικό (βεβαίωση) υγείας δύτη. Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας, δεν αναλαμβάνει υποβρύχιες εργασίες, πριν υποβληθεί σε έκτακτη ιατρική εξέταση από τους ιατρούς του προηγούμενου εδαφίου. Το πόρισμα της ιατρικής του εξέτασης καταχωρείται στο ειδικό βιβλιάριο υγείας του, που προβλέπεται στο άρθρο 89 του Αλιευτικού Κώδικα, καθώς και στο ατομικό του ημερολόγιο δύτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *