Κ10 Άρθρο 05 : Προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση καταδυτικού συνεργείου

1. Για τη δραστηριοποίηση καταδυτικού συνεργείου, ο ενδιαφερόμενος εργολάβος (φυσικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση-αναγγελία σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος:
α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει]. Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.
β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνει:
«(i) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
(ii) δεν έχω τεθεί και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.
(iii) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για αρχαιοκαπηλεία, ληστεία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση ή εμπορία ναρκωτικών, εκμετάλλευση πορνών και σωματεμπορία, αποπλάνηση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, κλοπή, πλαστογραφία, απάτη, υπεξαίρεση, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, του νόμου περί μεσαζόντων ή έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.
(iv) διαθέτω την αριθ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για καταδυτικές εργασίες, η οποία μου έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. …………………………..
(v) διαθέτω τον κατάλληλο εξοπλισμό και υλικά που απαιτούνται για τη δραστηριοποίηση καταδυτικού συνεργείου.».
2. Στην περίπτωση εργολάβου (νομικού προσώπου), ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή, την παραπάνω αίτηση-αναγγελία, με τα δικαιολογητικά της πργ. 1, πλην των περιπτώσεων 1. β. (iv) και 1. β. (v) και, επιπρόσθετα:
α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, το οποίο να προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών,
β. Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου και
γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, στην οποία δηλώνει ότι:
«(Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την αριθ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ……, δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις και διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και υλικά που απαιτούνται για τη δραστηριοποίηση καταδυτικού συνεργείου.».
Στην περίπτωση αυτή, βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων εκδίδεται στο νομικό πρόσωπο.
3. Για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο:
α. Διπλότυπο υπέρ Δημοσίου 73,37 € στον ΚΑΕ 3435 με την αιτιολογία «για δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη» ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο,
β. Παράβολο δημοσίου από ΔΟΥ 30,00 € ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο και
γ. Αποδεικτικό καταβολής ποσού 10,00 € υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).
4. Η Λιμενική Αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αναγγελία των παραγράφων 1 και 2, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄.
5. Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει τη δραστηριοποίηση του καταδυτικού συνεργείου, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως [άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α΄32), όπως ισχύει]. Tο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το χαρακτήρα της επιβαλλόμενης, στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης αναμονής και αναβολής της έναρξης άσκησης αυτού, ώστε να παρασχεθεί στη Λιμενική Αρχή η δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο και, ενδεχομένως, να απαγορεύσει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο, νομίμων προϋποθέσεων. Η Λιμενική Αρχή, απαγορεύει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και μετά την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησής του.
6. Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή εκδίδει στο πρόσωπο που υπέβαλε την αναγγελία, σχετική βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση του καταδυτικού συνεργείου (βεβαίωση), σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ΄.
7. Η Λιμενική Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, απαγορεύει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και αφαιρεί τη σχετική βεβαίωση, οποτεδήποτε εκλείψει κάποια από τις προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας, οι οποίες απαιτείται να συντρέχουν κατά την αναγγελία. Η απόφαση απαγόρευσης αποστέλλεται, μαζί με τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, στη Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει τη σχετική βεβαίωση, εφόσον η προαναφερόμενη απόφαση απαγόρευσης δεν έχει εκδοθεί από αυτήν. Επίσης, η απόφαση απαγόρευσης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να ενημερωθούν από αυτήν, με κάθε πρόσφορο μέσο, οι Λιμενικές Αρχές της χώρας.
8. Ο εργολάβος μπορεί να ασκεί και τα καθήκοντα επόπτη καταδυτικών εργασιών του συνεργείου του, εφόσον έχει τα προσόντα της πργ. 6 του άρθρου 2.
9. Σε περίπτωση που το καταδυτικό συνεργείο μεταβιβασθεί σε άλλο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο, η βεβαίωση αφαιρείται και, με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής, απαγορεύεται η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Σε περίπτωση θανάτου ή αλλαγής, για οποιαδήποτε αιτία, του εκπροσώπου του νομικού προσώπου, η βεβαίωση δεν αφαιρείται και δεν απαγορεύεται η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, ορίζεται, όμως, νέος εκπρόσωπος, από τον οποίο προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της πργ. 1, πλην της περίπτωσης β. (iv), καθώς και πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου. Ο νέος νόμιμος εκπρόσωπος γνωστοποιεί τα στοιχεία του στη Λιμενική Αρχή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), στην οποία, επιπρόσθετα, δηλώνει ότι «εντός έξι (6) μηνών θα προσκομίσω τα δικαιολογητικά του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Γενικού Κανονισμού Λιμένν αριθ. 10 (Β΄978/1995), όπως ισχύει». Σε περίπτωση μη τήρησης των προαναφερόμενων προθεσμιών, η βεβαίωση αφαιρείται και, με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής, απαγορεύεται η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
9. Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου, κατόχου βεβαίωσης καταδυτικού συνεργείου, αν η ατομική επιχείρηση συνεχισθεί από το σύζυγο ή τα τέκνα του, επιτρέπεται η χορήγηση νέας βεβαίωσης στο όνομα ενός από αυτούς, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή και, σε περίπτωση μη τήρησής τους, η βεβαίωση αφαιρείται και, με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής, απαγορεύεται η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

6 comments
 1. Γιώργος Σαββίδης

  Νομίζω είναι ΟΚ, εκτός από τις παραγράφους 7 & 9 που είναι άχρηστες. Η τελευταία παράγραφος να γίνει 10

 2. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Σωστή η παρατήρηση του Γιώργου.
  Η τελευταία παράγραφος είναι διπλά χαρακτηρισμένη ως 9 … να γίνει 10.
  Συμφωνώ για την παράγραφο 7.
  Όσον αφορά την 9 ( δεν έχω την ανάλογη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα ) οπότε δεν έχω κάτι για να διαφωνήσω.

 3. Admin

  R01a:
  * Προτείνουμε να προστεθεί η παράγραφος:
  (vi) Ελάχιστος εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει ο εργολάβος είναι:
  1. Δύο φιάλες & δύο ρυθμιστές αναπνοής
  2. Εναλλακτική πηγή παροχής αέρα δύτη (κομπρεσέρ χαμηλής πίεσης ή, αποθήκη αέρα)
  3. Εξοπλισμός ΥΒ φωτογράφησης/βιντεοσκόπησης
  4. Αμφίδρομη επικοινωνία
  5. Μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού του.
  6. Φαρμακείο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *