Κ10 Άρθρο 06 : Υποχρεώσεις Εργολάβου

Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την άρτια εκτέλεση των καταδυτικών εργασιών και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Ειδικότερα:
α) Ορίζει τον επόπτη, που έχει τον άμεσο έλεγχο της επιχείρησης, καθώς και τους δύτες και το βοηθητικό προσωπικό, ανάλογα με τη φύση και την έκταση των εργασιών.
β) Εξασφαλίζει τη διάθεση στο καταδυτικό συνεργείο όλων των σκαφών και των υλικών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της επιχείρησης και την ασφάλεια του προσωπικού.
γ) Προσλαμβάνει και απασχολεί δύτες και μέλη βοηθητικού προσωπικού, που έχουν εφοδιαστεί με τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις και τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας.
δ) Μεριμνά για την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, όλου του προσωπικού που απασχολείται στο καταδυτικό συνεργείο.
ε) Παρέχει στον επόπτη λεπτομερείς, προφορικές ή γραπτές, οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών και τα μέτρα ασφαλείας. Οι οδηγίες αυτές είναι στη διάθεση του πελάτη – εργοδότη ή των εξουσιοδοτημένων Αρχών ελέγχου.
στ) Τηρεί το επίσημο ημερολόγιο εργασιών, το οποίο υπογράφει ο ίδιος και ο επόπτης και το οποίο διατηρείται επί δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια, μετά την τελευταία καταχώρηση.

7 comments
 1. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Η παράγραφος δ) έτσι όπως είναι καταχωρημένη αφορά εργολάβο που έχει μόνο μόνιμο προσωπικό και όχι αυτούς που απασχολούν ( και ) ελέυθερους επαγγελματίες.
  Καλύτερα να αλλάξει σε:
  Μεριμνά ώστε όλο το προσωπικό του καταδυτικό συνεργείου να είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 2. Γιώργος Σαββίδης

  Προτείνω επίσης αλλαγή παραγράφου β) ως εξής: Εξασφαλίζει τη διάθεση στο καταδυτικό συνεργείο όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την ασφάλεια του προσωπικού και την άρτια εκτέλεση των εργασιών. Μεριμνά για την διάθεση και την καλή λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού παροχής αέρα στους δύτες καθώς και την εφεδρική πηγή αέρα ή, φιάλη ασφαλείας.

 3. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Νομίζω ότι είναι όλα κάπως επιγραμματικα γραμμένα. Συμφωνώ με τα παραπάνω απλά θα πρέπει να ορίσουμε τουλάχιστον για τις καταδυτικες εργασίες πιο συγκεκριμένα το πως πρέπει να τελούνται. Έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο σε έναν έλεγχο τι ελέγχει η ελεγκτικη αρχη. Δλδ μέτρα ασφαλείας, δυτες ασφαλείας, μέσα επικοινωνίας, πλάνο εργασιών. Έτσι χύμα είναι μπλεγμένο κ ουσιαστικά οι αρχές το μόνο που κάνουν είναι ταυτοποίηση κ όχι έλεγχος ασφαλείας η διαδικασίων.

 4. Admin

  R01:
  Προτείνουμε αντικατάσταση της παραγράφου β) ως εξής:
  β) Εξασφαλίζει τη διάθεση στο καταδυτικό συνεργείο όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την ασφάλεια του προσωπικού και την άρτια εκτέλεση των εργασιών. Μεριμνά για την διάθεση και την καλή λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού παροχής αέρα στους δύτες καθώς και την εφεδρική πηγή αέρα ή, φιάλη ασφαλείας.

  γ) Προτείνουμε αντικατάσταση του “και” με το διαζευκτικό “ή”.
  Προσλαμβάνει ή, απασχολεί δύτες και μέλη βοηθητικού προσωπικού, που έχουν εφοδιαστεί με τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις και τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας.

  δ) Μεριμνά ώστε όλο το προσωπικό του καταδυτικό συνεργείου να είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

  ε) Προτείνουμε την κατάργηση της λέξης “πελάτη” στο εδάφιο ε) και την συγχώνευση του “επίσημου ημερολόγιου εργασιών” με το “έντυπο κατάδυσης”, άρθρο 7 παρ.1, εδάφιο θ, οπότε το εδάφιο στ) αλλάζει ως εξής:
  στ) Τηρεί το έντυπο κατάδυση, το οποίο υπογράφει ο εκπρόσωπος του εργοδότη και ο επόπτης και το οποίο διατηρείται επί δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια, μετά την τελευταία καταχώρηση

 5. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Όσον αφορά το β) Νομίζω ότι η πρώτη πρόταση ( α ) καλύπτει την δεύτερη ( β ), η οποία πρέπει να αφαιρεθεί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *