Κ10 Άρθρο 07 : Υποχρεώσεις επόπτη καταδυτικών εργασιών.

1. Ο επόπτης καταδυτικών εργασιών είναι ο συντονιστής και επικεφαλής του καταδυτικού συνεργείου, ο οποίος ενεργεί ως αντιπρόσωπος του εργολάβου και συνυπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του εργοδότη. Ειδικότερα:
α) Μεριμνά, σε συνεργασία με τον εργολάβο, για την επάρκεια και καταλληλότητα των δυτών και του βοηθητικού προσωπικού. Αν διαπιστώσει ότι ο εργαζόμενος στο καταδυτικό συνεργείο στερείται ορισμένων γνώσεων ή ικανοτήτων, μεριμνά για την εκπαίδευση και εξάσκησή του.
β) Εξασφαλίζει την ύπαρξη όλων των απαιτούμενων υλικών και τη σωστή λειτουργία, συντήρηση και χρησιμοποίησή τους, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, τους διεθνείς κανόνες κατάδυσης και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
γ) Ενημερώνει λεπτομερώς τους δύτες σχετικά με τις συνθήκες του βυθού, το βάθος, τη συγκεκριμένη εργασία τους και τα γενικά και ειδικά μέτρα ασφαλείας, που πρέπει να ληφθούν σε κάθε περίπτωση.
δ) Καθ’ όλη τη διάρκεια των καταδυτικών εργασιών βρίσκεται στο χώρο εκτέλεσής τους και επιβλέπει την άρτια και ασφαλή διεξαγωγή τους.
ε) Δεν αναλαμβάνει ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δυτών.
στ) Μεριμνά για τη σωστή εκτέλεση της κατάδυσης, την τήρηση των χρόνων και την ασφάλεια των δυτών.
ζ) Διακόπτει τις εργασίες και τις καταδύσεις, όταν λόγοι ασφάλειας το επιβάλλουν (π.χ. καιρός, θαλάσσιο ρεύμα, ορατότητα κ.λπ.).
η) Τηρεί το πρόχειρο ημερολόγιο εργασιών, το οποίο και υπογράφει. Οι εγγραφές μεταφέρονται από το ημερολόγιο αυτό στο επίσημο ημερολόγιο εργασιών, που τηρείται από τον εργολάβο, το οποίο υπογράφεται και από τους δύο.
θ) Σε κάθε κατάδυση συμπληρώνει το έντυπο κατάδυσης. Στο έντυπο αυτό καταγράφονται η ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών, η περιοχή, το βάθος, τα στοιχεία του ίδιου του επόπτη και των δυτών, η ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών, καθώς και οι τυχόν παρατηρήσεις του. Μετά το πέρας των καταδυτικών εργασιών, το υπογράφει και το παραδίδει στον εργολάβο, ο οποίος το διατηρεί επί δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια.
ι) Συμπληρώνει, μαζί με τους δύτες, τα ατομικά τους ημερολόγια, σύμφωνα με την περ. (ε) του άρθρου 8.
ια) Σε περίπτωση ατυχήματος, μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών και την εξασφάλιση ιατρικής ή και νοσοκομειακής περίθαλψης, αν απαιτείται.
ιβ) Όταν οι καταδύσεις απαιτούν χρήση θαλάμου αποσυμπίεσης, έχει την ευθύνη χειρισμού του.
2. Ο επόπτης δεν καταδύεται, εκτός από την περίπτωση διάσωσης δύτη που κινδυνεύει ή εφόσον πρόκειται για κατάδυση με αυτόνομες καταδυτικές συσκευές, σύμφωνα με την περ. (α) της πργ. 9 του άρθρου 10.

5 comments
 1. Γιώργος Σαββίδης

  Προτείνω: Το εδάφια η) & θ) που αναφέρονται σε πρόχειρο ημερολόγιο και έντυπο κατάδυσης να συγχωνευτούν σε ένα, μαζί με το εδάφιο στ) του άρθρου 6 (ημερολόγιο εργασιών).

  Προτείνω επίσης η παράγραφος 2 να αλλάξει ως εξής:
  Ο επόπτης δεν καταδύεται, εκτός από την περίπτωση διάσωσης δύτη που κινδυνεύει ή εφόσον πρόκειται για κατάδυση με αυτόνομες καταδυτικές συσκευές και βρίσκεται μέσα στο νερό μαζί με τον δύτη. Μπορεί επίσης να καταδυθεί εάν η σύνθεση του συνεργείου είναι μεγαλύτερη και ορίσει αντικαταστάτη του τον αμέσως επόμενο σε ιεραρχία (ή, εμπειρία) από τον ίδιο.

 2. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Νομίζω οτι θα πρέπει να συμπληρωθεί : Ο δηλωμένος επόπτης μπορεί να καταδυθεί εάν στη σύνθεση του συνεργείου υπάρχει δύτης με ικανότητα ( εννοείτε και εμπειρία ) επόπτη, που μπορεί να αναλάβει.

 3. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Συμφωνώ με την άμεση αλλαγή του επόπτη. Είναι κάτι κατανοητό ειδικά σε πολύωρες εργασίες. Να μπορεί λοιπόν να δηλωθούν 2 η κ παραπάνω επόπτες σε καποια εργασία ώστε να μπορούν να αντικαθιστουν ο ένας τον άλλο.

 4. Admin

  R01:
  Προτείνουμε αντικατάσταση των εδαφίων η) & θ) μετά την συγχώνευση τους με το εδάφιο στ) του άρθρου 6, ως εξής:
  η) Τηρεί έντυπο κατάδυσης. Στο έντυπο αυτό καταγράφονται η ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών, η περιοχή, το βάθος, τα στοιχεία του ίδιου του επόπτη και των δυτών, η ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις σχετικές με την εργασία. Μετά το πέρας των καταδυτικών εργασιών, το υπογράφει ο ίδιος και ο εκπρόσωπος του εργοδότη και το παραδίδει στον εργολάβο, ο οποίος το διατηρεί επί δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια.

  ιβ) Επισημαίνουμε ότι την ευθύνη χειρισμού του θαλάμου αποσυμπίεσης την έχει ο χειριστής.

  2, Προτείνουμε η παραπάνω παράγραφος να διατυπωθεί ως εξής:
  Ο επόπτης δεν καταδύεται, εκτός από την περίπτωση διάσωσης δύτη που κινδυνεύει ή εφόσον πρόκειται για κατάδυση με αυτόνομες καταδυτικές συσκευές και βρίσκεται μέσα στο νερό μαζί με άλλον δύτη. Μπορεί επίσης να καταδυθεί εάν η σύνθεση του συνεργείου είναι μεγαλύτερη από αυτήν που ορίζει το άρθρο 9 του παρόντος και ορίσει ο ίδιος αντικαταστάτη του, τον αμέσως επόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *