Κ10 Άρθρο 08 : Υποχρεώσεις δυτών

Κάθε δύτης ή μαθητευόμενος δύτης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:
α) Τηρεί τις οδηγίες και κατευθύνσεις του επόπτη καταδυτικών εργασιών
β) Τηρεί τα μέτρα ασφαλείας
γ) Είναι υπεύθυνος για την άρτια κατάσταση και λειτουργία του καταδυτικού του εξοπλισμού

δ) Μεριμνά για την ετήσια βεβαίωση υγείας δύτου.
ε) Κατέχει ημερολόγιο δύτη.
στ) Πως ενεργεί ο δύτης ασφαλείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *