Κ10 Άρθρο 08 : Υποχρεώσεις δυτών β. Τηρεί τα μέτρα ασφαλείας

β) Τηρεί τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στον παρόντα και στους διεθνείς κανονισμούς κατάδυσης ή
υπαγορεύονται από την φύση της εκτελούμενης καταδυτικής εργασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *