Κ10 Άρθρο 09 : Υποχρεώσεις εργοδότη.

Ο εργοδότης, ανεξάρτητα αν αναθέτει την εκτέλεση του έργου σε ένα ή περισσότερους εργολάβους, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Ανάλογα με την φύση των εργασιών, επιλέγει κατάλληλο καταδυτικό συνεργείο, εφοδιασμένο με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων από Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
β) Παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία προς τους εργολάβους και τους επόπτες των καταδυτικών συνεργείων και συνεργάζεται μαζί τους για την σωστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των καταδυτικών εργασιών.
γ) Σε περίπτωση έργου, για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια αρμόδιας Αρχής, όπως έργου σε βυθό με αρχαιότητες, λιμενικά έργα κ.λπ., μεριμνά για την έκδοσή της, πριν την έναρξη των καταδυτικών εργασιών και ενημερώνει σχετικά τον εργολάβο.

4 comments
  1. ΖAVTSANOS SPYRIDON

    Εδώ θέλει λίγο συζήτηση, η άποψη μου είναι να προστεθεί στο β) ακόμη μια παράγραφος που να λέει “Επίσης θα θεωρείτε συνυπεύθυνος για οποιαδήποτε παρατυπία του παρόντος από το καταδυτικό συνεργείο, όπου θα έχει τις αντίστοιχες κυρώσεις”.
    Είναι ένας μοχλός πίεσης προς τους εργοδότες, όπου πιέζουν τα συνεργεία, για την μη τήρηση των κανόνων του παρόντος. Εσείς πιστεύεται ότι θα βοηθούσε ??????

    1. Γιώργος Σαββίδης

      Νομίζω ότι, εφόσον λέει ότι, “έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις”, θεωρείται ήδη συνυπεύθυνος..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *