Κ10 Άρθρο 10 : Μέτρα ασφαλείας. 06. ΟΡΙΑ ΒΑΘΟΥΣ – ΑΕΡΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

α) Καταδυτικές εργασίες με χρήση αυτόνομων συσκευών παροχής αέρα επιτρέπονται σε βάθος μέχρι τριάντα (30) μέτρων.
β) Καταδύσεις σε βάθος από τριάντα (30) έως πενήντα (50) μέτρων επιτρέπονται μόνο με εξαρτημένες από την επιφάνεια καταδυτικές συσκευές και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των πργ. 8 και 9 περ. (β) του παρόντος άρθρου.
γ) Σε βάθος μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων, επιτρέπονται καταδύσεις μόνο με μίγματα ηλίου – οξυγόνου – αζώτου, με ειδικές συσκευές (κώδωνες) ή συστήματα βαθέων καταδύσεων.
Στην περίπτωση αυτή, ο εργολάβος διαθέτει όλες τις μονάδες του απαιτούμενου υλικού, τηρουμένων των κανόνων των κατασκευαστών και των σχετικών εγχειριδίων και το προσωπικό του καταδυτικού συνεργείου είναι ειδικά εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή του συστήματος βαθέων καταδύσεων ή άλλο αρμόδιο φορέα και διαθέτει σχετική βεβαίωση από αυτόν.
δ) Στις καταδύσεις με αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές, οι δύτες καταδύονται κατά ζεύγη και ο ένας σύρει ευδιάκριτο σημαντήρα, που επισημαίνει τη θέση τους.
Εξαιρείται η περίπτωση βιντεοσκοπήσεων υφάλων πλοίων, όταν υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία του δύτη με την επιφάνεια.
ε) Στις καταδύσεις των περ. (α) και (β), χρησιμοποιείται μόνο αέρας φυσικής σύνθεσης.
Ο αέρας δεν περιέχει σκόνη, οξείδια, μεταλλικά σωματίδια και βλαβερές ουσίες, γενικά.βλαβερές ουσίες, γενικά.
στ) Η αναρρόφηση του αέρα γίνεται σε καθαρό περιβάλλον.
ζ) Οι αεροσυμπιεστές έχουν τα απαιτούμενα φίλτρα καλής ποιότητας, τα οποία καθαρίζονται και αντικαθίστανται τακτικά.
η) Ο αέρας που αποθηκεύεται από αεροσυμπιεστή αναλύεται σε χημείο τακτικά, μία φορά το χρόνο και έκτακτα, μετά από κάθε νέα εγκατάσταση ή επισκευή.
θ) Απαγορεύεται η παροχή αέρα κατευθείαν από αεροσυμπιεστή σε δύτη που καταδύεται με σύστημα «ναργιλέ».
Ο αέρας παρέχεται μέσω αεροθαλάμου, που έχει αρκετό όγκο, ώστε, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του αεροσυμπιεστή, να παρέχεται αέρας στο δύτη επί, τουλάχιστον, πέντε (5) λεπτά.
ι) Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές «ναργιλέ» έχουν το 2ο (δεύτερο) στάδιο ελάττωσης της πίεσης κοντά στο σώμα του δύτη.
ια) Καταδύσεις με καθαρό οξυγόνο, ως αέριο αναπνοής, απαγορεύονται, εκτός εάν χρησιμοποιείται συσκευή ΑDS (Atmospheric Diving Suit).
ιβ) Σε καταδύσεις σε βάθος μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μέτρων με «ναργιλέ», ο δύτης απαιτείται να φέρει επιπλέον συσκευή ασφαλείας.

7 comments
 1. Γιώργος Σαββίδης

  Προτείνω: Η παράγραφοι, α), δ) & ε) να διατυπωθούν ως εξής:
  Καταδυτικές εργασίες με χρήση αυτόνομων συσκευών παροχής αέρα επιτρέπονται σε βάθος μέχρι τριάντα (30) μέτρων. Υπεύθυνος της λήψης μέτρων και της οργάνωση των αυτόνομων καταδύσεων είναι ο εργολάβος και ο επόπτης που έχει οριστεί, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική γνώση της τέχνης της κατάδυσης. Στις καταδύσεις με αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές, οι δύτες καταδύονται κατά ζεύγη και ο ένας σύρει ευδιάκριτο σημαντήρα, που επισημαίνει τη θέση τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία του δύτη με την επιφάνεια όπως οι βιντεοσκοπήσεις υφάλων πλοίων. Στις καταδύσεις με αυτόνομες συσκευές ο επόπτης μπορεί να είναι ένας εκ των δύο δυτών.
  Σε καταδύσεις μέχρι 50μ βάθος, χρησιμοποιείται ατμοσφαιρικός αέρας ή, εμπλουτισμένος με οξυγόνο (Nitrox).
  Εργασίες με αυτόνομες συσκευές είναι αποκλειστικά μη εκτεταμένες.

 2. Γιώργος Σαββίδης

  Προτείνω επίσης: Οι παράγραφοι στ) & ζ) να ενταχθούν στο άρθρο 3 Υλικά.

 3. Γιώργος Σαββίδης

  Προτείνω: Να ενταχθεί νέα παράγραφος στην αρχή του άρθρου ως εξής:
  Οι καταδυτικές εργασίες μπορούν να διεξαχθούν,
  α) Με χρήση αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών, (SCUBA – Self-Contained Underwater Breathing Apparatuses) όπου ο δύτης καταδύεται δίχως εξάρτηση από την επιφάνεια.
  β) Με χρήση εξοπλισμού από την επιφάνεια (Surface supplied systems) όπου ο δύτης αναπνέει αέρα που προέρχεται από την επιφάνεια. Ο αέρας παράγεται από αεροσυμπιεστές και συσσωρεύεται σε αεροθάλαμο ή, σε αποθήκες αέρα και μεταφέρεται στον δύτη μέσω εύκαμπτου σωλήνα, (λάστιχο παροχής αέρα, λώρος ή, ναργιλές).

 4. Γιώργος Σαββίδης

  Προτείνω: Οι παράγραφοι ι) & ιβ) να διατυπωθούν ως εξής:
  Όταν ο αέρας παρέχεται από την επιφάνεια με λάστιχο αέρα, ο δύτης διαθέτει εναλλακτική πηγή αέρα (εφεδρική φιάλη) της οποίας τον έλεγχο έχει ο ίδιος και είναι επαρκώς εκπαιδευμένος στην χρήση της.

 5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΤΗΣ

  Προτείνω: Να προστεθεί στην παράγραφο γ) συσκευές βαθέων καταδύσεων Technical Rebreather Diver (TRD)

 6. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Προτεινω τα εξή. Σε κάθε κατάδυση με παροχή από την επιφάνεια θα πρέπει να υπάρχει 2η εναλλακτική παροχή αέρα δλδ φυαλη ασφαλείας. Η εναλλακτική παροχή δεν έχει σχέση με το βάθος αλλά το γεγονός ότι ο λωρος δεσμεύει τις κινήσεις του Δυτη κ την ενδεχόμενη διαφυγή του γι αυτό κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητη. Την γνώμη μου για τις έργασιες σε πλοία τις ανέφερα σε προηγούμενο σχόλιο. Όσων αφορά την αυτόνομη κατάδυση κατά την γνώμη μου θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες οι εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν με αυτή τη μέθοδο καθώς δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τον δυτη. Καποιες από αυτές ειναι επισκευή/κατασκευή ρεμετζα, εύρεση ανέλκυση κλπ

 7. Admin

  R01:
  Προτείνουμε να ενταχθεί νέα παράγραφος ως εξής:
  Οι καταδυτικές εργασίες μπορούν να διεξαχθούν,
  α) Με χρήση αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών, (SCUBA – Self-Contained Underwater Breathing Apparatuses) όπου ο δύτης καταδύεται δίχως εξάρτηση από την επιφάνεια.
  β) Με χρήση εξοπλισμού από την επιφάνεια (Surface supplied systems) όπου ο δύτης αναπνέει αέρα που προέρχεται από την επιφάνεια. Ο αέρας παράγεται από αεροσυμπιεστές και συσσωρεύεται σε αεροθάλαμο ή, σε αποθήκες αέρα και μεταφέρεται στον δύτη μέσω εύκαμπτου σωλήνα, (λάστιχο παροχής αέρα, λώρος ή, ναργιλές).

  Σημείωση: Οι όροι “SCUBA” & “Surface supplied systems” μπορούν να μπουν και στο άρθρο 2 Ορισμοί

  Προτείνουμε τα εδάφια, α), δ) & ε) να διατυπωθούν ως εξής:
  α) Καταδυτικές εργασίες με χρήση αυτόνομων συσκευών παροχής αέρα επιτρέπονται σε βάθος μέχρι πενήντα (50) μέτρων εφόσον η διάρκεια της κατάδυσης βρίσκεται εντός των χρονικών ορίων που ορίζουν οι Διεθνείς πίνακες.
  β) Υπεύθυνος της λήψης μέτρων και της οργάνωση των αυτόνομων καταδύσεων είναι ο εργολάβος και ο επόπτης που έχει οριστεί, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη γνώση της επιστήμης της κατάδυσης.
  γ) Στις καταδύσεις με εξοπλισμό εξαρτημένο από την επιφάνεια δεν υπάρχουν περιορισμοί στο βάθος, εφόσον διεξάγονται σύμφωνα με τους νόμους της επιστήμης της κατάδυσης.
  δ) Στις καταδύσεις με αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές, οι δύτες καταδύονται κατά ζεύγη και ο ένας σύρει ευδιάκριτο σημαντήρα, που επισημαίνει τη θέση τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου υπάρχει επικοινωνία του δύτη με την επιφάνεια όπως οι βιντεοσκοπήσεις υφάλων πλοίων.
  ε) Στις καταδύσεις με αυτόνομες συσκευές ο επόπτης μπορεί να είναι ένας εκ των δύο δυτών.
  στ) Σε καταδύσεις μέχρι 50μ βάθος, χρησιμοποιείται ατμοσφαιρικός αέρας ή, εμπλουτισμένος με οξυγόνο (Nitrox).
  ζ) Εργασίες με αυτόνομες καταδυτικές συσκευές είναι αποκλειστικά μη εκτεταμένες.
  Προτείνουμε στο εδάφιο γ) να προστεθούν οι σύγχρονες συσκευές “Rebreather”

  Προτείνουμε οι δύο παράγραφοι στ) ζ) να ενταχθούν στο άρθρο 3 Υλικά.

  η) Προτείνουμε το εδάφιο να διατυπωθεί ως εξής:
  Ο αέρας που αποθηκεύεται από αεροσυμπιεστή σε υψηλής πίεσης φιάλες, αναλύεται σε χημείο μία φορά το χρόνο ή, μετά από κάθε νέα εγκατάσταση ή επισκευή.

  θ) Προτείνουμε το εδάφιο να διατυπωθεί ως εξής:
  Απαγορεύεται η παροχή αέρα κατευθείαν από αεροσυμπιεστή χαμηλής πίεσης σε δύτη που καταδύεται με σύστημα εξαρτημένο από την επιφάνεια. Ο αέρας παρέχεται μέσω αεροθαλάμου, που έχει αρκετό όγκο, ώστε, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του αεροσυμπιεστή, να παρέχεται αέρας στο δύτη επί, τουλάχιστον, πέντε (5) λεπτά.

  ι) & ιβ) Προτείνουμε τα εδάφια να διατυπωθούν ως εξής:
  Όταν ο αέρας παρέχεται από την επιφάνεια με λάστιχο αέρα, ο δύτης διαθέτει εναλλακτική πηγή αέρα (εφεδρική φιάλη) της οποίας τον έλεγχο έχει ο ίδιος και είναι επαρκώς εκπαιδευμένος στην χρήση της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *