Κ10 Άρθρο 10 : Μέτρα ασφαλείας. 07. ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

1. Για τη διενέργεια καταδυτικών εργασιών με χρήση εκρηκτικών υλών, απαιτείται άδεια της Λιμενικής Αρχής, σύμφωνα με την πργ. 3 του άρθρου 11, ύστερα από έγκριση του ΓΕΝ και των, κατά περίπτωση, αρμόδιων Υπηρεσιών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Εποπτεία Αλιείας κ.λπ.), ανάλογα με την περιοχή εκτέλεσης του έργου (π.χ. περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ύπαρξη υποθαλάσσιων καλωδίων ή αγωγών, βιότοπος κ.λπ.). Όταν οι συγκεκριμένες εργασίες αποτελούν τμήμα έργου επί του αιγιαλού και της παραλίας, για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια του οικείου Περιφερειάρχη, δεν απαιτείται, για την έκδοση της άδειας, έγκριση των ανωτέρω Υπηρεσιών – Οργανισμών, εφόσον έχουν ήδη συναινέσει στη χρήση εκρηκτικών υλών.
2. Σε κάθε περίπτωση κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, τηρούνται, εκτός από όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας και αποφυγής πρόκλησης ρύπανσης:
α) Οι εργασίες εκτελούνται μόνο από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, από προσωπικό εφοδιασμένο με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες για χρήση εκρηκτικών υλών.
β) Με ευθύνη του επιβλέποντος μηχανικού, ενημερώνεται έγκαιρα η Λιμενική Αρχή για το χρόνο των εκρήξεων και για κάθε μεταβολή ή εξέλιξη που θα προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου και διατίθεται από τον εργοδότη ή τον εργολάβο κατάλληλο πλωτό σκάφος για την επιτήρηση της περιοχής και την προειδοποίηση των διερχόμενων λέμβων, πλοίων και ατόμων. Παράλληλα, ενημερώνεται έγκαιρα η Υδρογραφική Υπηρεσία του ΓΕΝ, ώστε να εκδώσει τυχόν σχετική αγγελία στους ναυτιλλομένους, σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο.
γ) Με ευθύνη του εργοδότη και του εκπροσώπου του επιβλέποντος μηχανικού, περισυλλέγονται τα τυχόν βυθοκορήματα και διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ) Τηρούνται πιστά οι, περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

One comment
  1. Γιώργος Σαββίδης

    Η συγκεκριμένη παράγραφος νομίζω πρέπει να αφαιρεθεί τελείως.. Δ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *