Κ10 Άρθρο 10 : Μέτρα ασφαλείας. 08. ΠΙΝΑΚΕΣ – ΣΤΑΣΕΙΣ – ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ.

α) Στις καταδύσεις με αέρα χρησιμοποιούνται οι πίνακες και κανόνες προληπτικής αποσυμπίεσης του Ναυτικού των Η.Π.Α. ή άλλοι διεθνώς αναγνωρισμένοι πίνακες και κανόνες.
β) Εάν η κατάδυση γίνεται σε βάθος δώδεκα (12) έως τριάντα (30) μέτρων με στάσεις ή σε βάθος τριάντα (30)  έως πενήντα (50) μέτρων στο πλαίσιο του πίνακα της ώρας «0», ο υπεύθυνος εργολάβος εξασφαλίζει την, μέσα σε δύο (2) ώρες, μεταφορά του δύτη στον πλησιέστερο θάλαμο αποσυμπίεσης.
γ) Εάν η κατάδυση γίνεται σε βάθος τριάντα (30) έως πενήντα (50) μέτρων και περιλαμβάνει στάσεις, στο χρησιμοποιούμενο καταδυτικό σκάφος υπάρχει κατάλληλος θάλαμος αποσυμπίεσης δύο διαμερισμάτων, σύμφωνα με την πργ. 3 περ. (στ) του παρόντος άρθρου και κατάλληλο προσωπικό για το χειρισμό του. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι απαραίτητη η συνεχής παρουσία ειδικά εκπαιδευμένου γιατρού, αλλά ο εργολάβος εξασφαλίζει την έγκαιρη προσέλευσή του, σε περίπτωση ατυχήματος πίεσης. Σε περίπτωση φορητού θαλάμου, αυτός διαθέτει σύστημα προσαρμογής σε, υφιστάμενο στην Ελλάδα, μεγάλο θάλαμο.
δ) Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ διαδοχικών καταδύσεων είναι τέτοιος, ώστε ο οργανισμός του δύτη να έχει απολύτως απαλλαγεί από το διαλυμένο άζωτο ή να έχει μικρή ποσότητα, γνωστή στον επόπτη και στο δύτη από τους πίνακες των διαδοχικών καταδύσεων ή και το αποσυμπιεσόμετρο. Η μικρή αυτή ποσότητα αζώτου υπολογίζεται για την επόμενη κατάδυση.
ε) Σε περίπτωση κατάδυσης, στην οποία χρειάζονται στάσεις, ο επόπτης δίνει στους δύτες ακριβείς οδηγίες για το βάθος, την ώρα κατάδυσης και τις στάσεις. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να γράφονται σε πλαστική πινακίδα, την οποία ο δύτης παίρνει μαζί του κατά την κατάδυση. Σε περίπτωση διαδοχικής κατάδυσης, κάθε δύτης έχει το αποσυμπιεσόμετρό του. Οι κανόνες προληπτικής αποσυμπίεσης που αναφέρονται στα σχετικά εγχειρίδια τηρούνται με ακρίβεια και κάθε δύτης, μετά την τελευταία κατάδυσή του, βρίσκεται επί τέσσερις (4), τουλάχιστον, ώρες, σε περιοχή που να μην απέχει περισσότερο από δύο (2) ώρες από τον πλησιέστερο θάλαμο αποσυμπίεσης και δεν υφίσταται πιέσεις διαφορετικές της ατμοσφαιρικής (π.χ. δεν ταξιδεύει με αεροπλάνο).

4 comments
 1. zavitsanos spyridon

  περίπτωση α) πρέπει να προστεθεί “στις νεότερες εκδόσεις τους”
  στις περιπτώσεις γ) και ε) έρχονται σε αντιπαράθεση μόνες τους.
  Στο γ) πρέπει να προστεθεί η φράση “σε περίπτωση που η περιοχή κατάδυσης απέχει περισσότερο από δύο (2) ώρες από τον πλησιέστερο θάλαμο αποσυμπίεσης”… στο χρησιμοποιούμενο καταδυτικό σκάφος υπάρχει κατάλληλος θάλαμος αποσυμπίεσης δύο διαμερισμάτων…

 2. Γιώργος Σαββίδης

  Νομίζω είναι πολύ εξειδικευμένο όλο αυτό και δεν ζητάει καν την άποψη μας..

 3. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Εγώ θα πρότεινα να ορίσουμε συγκεκριμένο πίνακα πχ us navy σχετικά ενημερωμένη κ επίκαιρη

 4. Admin

  R01:
  Προτείνουμε τα παραπάνω εδάφια να διατυπωθούν ή, να διαγραφούν ως εξής:
  α) Στις καταδύσεις με αέρα χρησιμοποιούνται οι πίνακες και κανόνες προληπτικής αποσυμπίεσης του Ναυτικού των Η.Π.Α. ή άλλοι διεθνώς αναγνωρισμένοι πίνακες και κανόνες και οδηγίες σχετικές με βάθη, χρόνους και στάσεις δίνει ο επόπτης.
  β) Εάν η κατάδυση γίνεται σε βάθη έως πενήντα (50) μέτρων στα χρονικά πλαίσια του πίνακα της ώρας «0», δεν απαιτείται να υπάρχει στον χώρο των εργασιών θάλαμος αποσυμπίεσης ωστόσο ο εργολάβος εξασφαλίζει την, μέσα σε δύο (2) ώρες, μεταφορά του δύτη στον πλησιέστερο θάλαμο αποσυμπίεσης.
  γ) Εάν διεξάγονται εκτεταμένες εργασίες σύμφωνα με το άρθρο11 περ.2, σε βάθη που περιλαμβάνουν στάσεις, στο χρησιμοποιούμενο καταδυτικό σκάφος υπάρχει κατάλληλος θάλαμος αποσυμπίεσης δύο διαμερισμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 περ. (στ) του παρόντος άρθρου και κατάλληλο προσωπικό για το χειρισμό του. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι απαραίτητη η συνεχής παρουσία ειδικά εκπαιδευμένου γιατρού, αλλά ο εργολάβος εξασφαλίζει την έγκαιρη προσέλευσή του, σε περίπτωση ατυχήματος πίεσης. Σε περίπτωση φορητού θαλάμου, αυτός διαθέτει σύστημα προσαρμογής σε, υφιστάμενο στην Ελλάδα, μεγάλο θάλαμο.
  δ) Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ διαδοχικών καταδύσεων είναι τέτοιος, ώστε ο οργανισμός του δύτη να έχει απολύτως απαλλαγεί από το διαλυμένο άζωτο ή να έχει μικρή ποσότητα, γνωστή στον επόπτη και στο δύτη από τους πίνακες των διαδοχικών καταδύσεων ή και το αποσυμπιεσόμετρο. Η μικρή αυτή ποσότητα αζώτου υπολογίζεται για την επόμενη κατάδυση.
  ε) Σε περίπτωση κατάδυσης, στην οποία χρειάζονται στάσεις, ο επόπτης δίνει στους δύτες ακριβείς οδηγίες για το βάθος, την ώρα κατάδυσης και τις στάσεις. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να γράφονται σε πλαστική πινακίδα, την οποία ο δύτης παίρνει μαζί του κατά την κατάδυση. Σε περίπτωση διαδοχικής κατάδυσης, κάθε δύτης έχει το αποσυμπιεσόμετρό του. Οι κανόνες προληπτικής αποσυμπίεσης που αναφέρονται στα σχετικά εγχειρίδια τηρούνται με ακρίβεια και κάθε δύτης, μετά την τελευταία κατάδυσή του, βρίσκεται επί τέσσερις (4), τουλάχιστον, ώρες, σε περιοχή που να μην απέχει περισσότερο από δύο (2) ώρες από τον πλησιέστερο θάλαμο αποσυμπίεσης και δεν υφίσταται πιέσεις διαφορετικές της ατμοσφαιρικής (π.χ. δεν ταξιδεύει με αεροπλάνο).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *