Κ10 Άρθρο 11 : Άδειες εργασιών 1.Πότε Απαγορεύεται η διενέργεια καταδυτικών εργασιών

1. Απαγορεύεται η διενέργεια καταδυτικών εργασιών από συνεργεία ή δύτες ή μαθητευόμενους δύτες, που δεν έχουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων από Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Οι βεβαιώσεις αυτές ή ευκρινή φωτοαντίγραφά τους, καθώς και τα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) υγείας των δυτών ή καιτων μαθητευόμενων δυτών φέρονται από τον επόπτη των καταδυτικών εργασιών στο σκάφος ή, γενικότερα, στο χώρο της εργασίας και επιδεικνύονται αμέσως στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο πλαίσιο διενεργούμενου ελέγχου.

One comment
  1. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

    Επόπτης που έχει λήξει η βεβαίωση Υγείας και δεν έχει προλάβει να την ανανεώσει, δεν είναι ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντα του ?
    Στον προηγούμενο κανονισμό υπήρχε παράγραφος για τους ¨μη εν ενεργεία Δύτες ” , εδώ γιατί να μην υπάρχει ?
    Κάπου πρέπει να καταχωρηθεί αυτό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *