Κ10 Άρθρο 11 : Άδειες εργασιών 3.Άδεια εκτέλεσης καταδυτικών εργασιών με χρήση εκρηκτικών υλών.

3. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης καταδυτικών εργασιών με χρήση εκρηκτικών υλών, εκτός από τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης επιβλέποντος διπλωματούχου μηχανικού, με την οποία δηλώνεται ότι το έργο δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθεί με σύγχρονα τεχνικά μέσα και ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή χρήση των εκρηκτικών υλών.
Στην ίδια δήλωση καθορίζονται τα μέτρα προφύλαξης που θα ληφθούν.
Στην περίπτωση αυτή, η Λιμενική Αρχή εκδίδει την άδεια,εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 10 και αναγράφει σε αυτήν την ημερομηνίαλήξης της ισχύος της.

One comment
  1. Γιώργος Σαββίδης

    Νομίζω πρέπει να καταργηθεί τελείως εφόσον δεν μας αφορά. Όλη η χαρτούρα σχετική με προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση εκρηκτικών είναι ευθύνη πολιτικού μηχανικού. Ακόμα κι αν κάπου εμπλεκόμαστε στην τοποθέτηση συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι θέμα που δεν μας αφορά..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *