Κ10 Άρθρο 11 : Άδειες εργασιών 6.Απαγόρεύση ή διακοπή εκτελουμένων εργασιών.

6. Η Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων κατά τη διαδικασία του άρθρου 18, απαγορεύει την εκτέλεση ή διατάσσει τη διακοπή εκτελουμένων εργασιών, στις περιπτώσεις που διαπιστώνει ότι τα δηλωθέντα, από τον υπεύθυνο εργολάβο, στοιχεία είναι ανακριβή ή δεν τηρούνται τα, προβλεπόμενα από τις παραγράφους 4 και 5 και από το άρθρο 10, μέτρα ασφαλείας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

2 comments
  1. Γιώργος Σαββίδης

    Συμφωνούμε εφόσον δεν υφίστανται, αυθαιρεσία, κατάχρηση εξουσίας, υπερβάλλοντας ζήλος, ανώνυμες καταγγελίες …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *