Κ10 Άρθρο 12 : Τήρηση Μητρώου

1 . Από τη Λιμενική Αρχή τηρούνται τα ακόλουθα Μητρώα:
α) Μητρώο καταδυτικών συνεργείων, στο οποίο καταχωρούνται, με αύξοντα αριθμό, οι βεβαιώσεις που χορηγούνται, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των ιδιοκτητών αυτών (εργολάβων).
β) Μητρώο δυτών, στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία αυτών.
γ) Μητρώο μαθητευομένων δυτών, στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία αυτών.
2. Οι αριθμοί των πιο πάνω Μητρώων καταχωρούνται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις που χορηγούνται από τη Λιμενική Αρχή.

One comment
  1. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

    Αυτά είναι καθαρά θέματα Νόμων και Λιμεναρχείου.
    Αν αλλάξει κάτι θα είναι από την πλευρά τους, όχι από εμάς.
    Άρα παραμένουν ως έχουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *