Κ10 Άρθρο 13 : Λοιπές διατάξεις.

1. Παρέχεται δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, χρηματικών ποσών ανά φορέα (Δημόσιο, Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. κλπ.), με κατάθεση ξεχωριστών ποσών σε λογαριασμούς τράπεζας ή Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων (ΚΑΕ), οι οποίοι θα υποδεικνύονται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. (Ε.Κ.Ε.- EUGO) ή τα φυσικά Ε.Κ.Ε.. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να έχουν αναγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, τα αποδεικτικά κατάθεσης, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε ψηφιοποιημένη μορφή.
2. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα ισοδύναμα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία γίνεται ενώπιον διοικητικής αρχής ή από ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικαστικής αρχής. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
3. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά, που τον αφορούν, δύνανται να εκδίδονται και από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

One comment
  1. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

    Αυτά είναι καθαρά θέματα Νόμων και Λιμεναρχείου.
    Αν αλλάξει κάτι θα είναι από την πλευρά τους, όχι από εμάς.
    Άρα παραμένουν ως έχουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *