Κ10 Άρθρο 15 : Μεταβατικές διατάξεις

Άδειες καταδυτικών συνεργείων και δυτών ή μαθητευομένων δυτών που έχουν χορηγηθεί από τις Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων είχαν χορηγηθεί οι σχετικές άδειες, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού. Εντός του, ως άνω, ενός (1) έτους, το μέγιστο, ανακαλείται η σχετική άδεια και εκδίδεται, άνευ καταβολής παραβόλων, η αντίστοιχη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος για την άσκηση καθεμίας από τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *