Κ10 Άρθρο 16 : Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς

1. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 530/1991 (Α΄ 205) έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε αλλοδαπά πρόσωπα, πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, πλην Ελβετίας (ν. 2155/1993), καθώς και σε υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα, που επιθυμούν να εργασθούν σε καταδυτικές εργασίες.
2. Ο αλλοδαπός πρέπει να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Η πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με εξέταση του αιτούντος αλλοδαπού από τριμελή Επιτροπή που ορίζεται, κάθε φορά, από την κατά τόπο Λιμενική Αρχή. Τα έξοδα των μελών της επιτροπής βαρύνουν τον αιτούντα αλλοδαπό.

3 comments
 1. Γιώργος Σαββίδης

  Προτείνω:
  1.α) Πιστοποιητικά που υποβάλλονται από αλλοδαπούς πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς ή, να είναι ίδιας ή, ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας από τα αντίστοιχα Ελληνικά.
  1.β) Αλλοδαποί επαγγελματίες δύτες κάτοχοι σχετικών πιστοποιητικών μπορούν να εργάζονται σε καταδυτικά συνεργεία εφόσον από την μετάφραση των πιστοποιητικών τους προκύπτει ότι, αυτά είναι αντίστοιχα ή ανώτερα των ΒΣΝΠ.

 2. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Συμφωνώ. Θα πρότεινα να είναι υπεύθυνο το δσ της ένωσης για τον έλεγχο των εγγράφων ως πιο σχετικοι.

 3. Admin

  R01:
  Στην επικεφαλίδα το “άδεια” να αντικατασταθεί με Β.Σ.Ν.Π.

  Προτείνουμε να προστεθούν τα παρακάτω:
  1.α) Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται από αλλοδαπούς πρέπει είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα Ελληνικά και να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς και να είναι ίδιας ή, ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.
  1.β) Αλλοδαποί επαγγελματίες δύτες κάτοχοι σχετικών πιστοποιητικών μπορούν να εργάζονται σε καταδυτικά συνεργεία εφόσον από την μετάφραση των πιστοποιητικών τους προκύπτει ότι, αυτά είναι ισοδύναμα ή ανώτερα των ΒΣΝΠ.
  1.γ) Για τον έλεγχο και την διακρίβωση της εκπαιδευτικής βαθμίδας των εγγράφων που προσκομίζουν οι αλλοδαποί επαγγελματίες δύτες μπορεί να αποφανθεί η “ΠΕΕΥΕΕ” ή, η σχολή Καλύμνου..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *