Κ10 Άρθρο 17 : Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του ή που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *