Κ10 Άρθρο 18 : Κυρώσεις

1. Οι παραβάτες του Κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από τις αστικές και ποινικές ευθύνες που συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Επιπλέον, μπορούν να επιβληθούν, με απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, και οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α) Προσωρινή απαγόρευση δραστηριοποίησης καταδυτικού συνεργείου, δύτη και μαθητευόμενου δύτη. Η προσωρινή απαγόρευση επιβάλλεται σε περιπτώσεις καθ’ υποτροπή παράβασης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και η διάρκειά της κυμαίνεται από δέκα (10) μέχρι τριάντα (30) ημέρες. Ως υποτροπή θεωρείται η τέλεση τρίτης παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού στο ίδιο έτος.
β) Οριστική απαγόρευση δραστηριοποίησης καταδυτικού συνεργείου, δύτη και μαθητευόμενου δύτη μπορεί να επιβληθεί και στην περίπτωση που, κατά την κρίση της Λιμενικής Αρχής, επιβάλλεται για λόγους τάξης και ασφάλειας της περιοχής και για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *