Κ10 Άρθρο 19 : Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα ακόλουθα παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ” ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΤΗ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ” ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ” ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΤΗ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ” ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΤΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ”ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ” ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΥΤΗ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΥΤΗ

4 comments
 1. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Στο Παράρτημα Ε’ “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ” πρέπει να συμπληρωθεί παράγραφος :
  Ο κάτοχος εκτελεί το επάγγελμα του Δύτη από …..( ημερομηνία έκδοσης της παλαιάς Άδειας Δύτη που παρέδωσε ) ……..
  ώστε με το ίδιο έγγραφο να ώστε με το ίδιο έγγραφο να αποδεικνύετε ότι εκτελεί το επάγγελμα του Δύτη, πέραν της πενταετίας, ώστε να μπορεί να εκτελεί χρέη επόπτη.
  Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να παρουσιάζει και δεύτερο έγγραφο, την “ανάκληση της παλαιάς Άδειας” για να αποδείξει το χρονικό περιθώριο που εκτελεί το επάγγελμα.

 2. Γιώργος Σαββίδης

  Προτείνω:
  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα ακόλουθα παραρτήματα τα οποία είναι πρότυπα έγγραφα και όμοια Πανελλαδικά

 3. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Οι οριστικές παρατηρήσεις μου είναι :
  α) Μήπως τα κείμενα στις βεβαιώσεις ( Δύτη, βοηθού Δύτη & καταδυτικού συνεργείου )
  να είναι μεταφρασμένα εξ΄αρχής και στα Αγγλικά ?
  β) Η κάθε ειδικότητα να αναφέρεται στην επικεφαλίδα.
  να αλλάξει η επικεφαλίδα τρενάκι “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ”
  και η επικεφαλίδα να γίνει : “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΤΗ*” ή “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΥΤΗ” ή “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ”
  * ίσως ακόμα καλύτερα “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΔΥΤΗ*”
  γ) Στα ανωτέρω πιστοποιητικά ( ιδιαίτερα στου Δύτη ) να αναγράφεται και η ημερομηνία έναρξης του επαγγέλματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *