Κ10 Άρθρο 02 : Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
§ 1. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κάθε εργασία που διενεργείται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως επιθεώρηση,
επισκευή, ανέλκυση, διάλυση πλοίου, υφαλοκαθαρισμός ή άλλες συναφείς εργασίες και σχετίζεται με τα πλοία ή τα
πλωτά ναυπηγήματα, καθώς και με την εκτέλεση λιμενικών ή άλλων υποβρυχίων έργων.
§ 2. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όλα τα μέτρα που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε καταδυτικές
εργασίες, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
§ 3. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ο κύριος του έργου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εντολή και για λογαριασμό του οποίου εκτελείται
καταδυτική εργασία. Ο εργοδότης μπορεί να εκπροσωπείται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Προκειμένου
για εκτέλεση καταδυτικών εργασιών σε πλοίο, μπορεί να εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο
πρόκειται να εκτελεσθούν καταδυτικές εργασίες.
§ 4. ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος και εφοδιάζεται από
Λιμενική Αρχή με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (βεβαίωση) για τη δραστηριοποίηση καταδυτικού
συνεργείου και αναλαμβάνει επαγγελματικά την εκτέλεση καταδυτικών εργασιών, κατόπιν συμφωνίας με τον
εργοδότη.
§ 5. ΔΥΤΗΣ: Το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, απασχολείται σε καταδυτικό συνεργείο
και εφοδιάζεται από Λιμενική Αρχή με βεβαίωση για να εργάζεται επαγγελματικά κάτω από την επιφάνεια του νερού,
όπου υφίσταται πιέσεις ίσες ή μεγαλύτερες της ατμοσφαιρικής, κάνοντας χρήση καταδυτικής συσκευής
οποιουδήποτε τύπου, αυτόνομης ή εξαρτώμενης από την επιφάνεια, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος και
σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης.
§ 6. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Το φυσικό πρόσωπο, κάτοχος άδειας δύτη ή σχετικής βεβαίωσης τουλάχιστον
επί πενταετία ή το πρώην στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρέτησε τουλάχιστον επί πενταετία (σύμφωνα με βεβαίωση
που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) στην Ομάδα Εξειδικευμένων Καταδύσεων της
Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο ορίζεται από τον εργολάβο ως συντονιστής – επικεφαλής
των καταδυτικών εργασιών. Ο επόπτης δύναται να είναι πρώην κάτοχος άδειας δύτη ή σχετικής βεβαίωσης
συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, η οποία ίσχυσε τουλάχιστον επί πενταετία, με εξαίρεση την περίπτωση (α) της
παραγράφου 9 του άρθρου 10.
§ 7. ΔΥΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Το φυσικό πρόσωπο, κάτοχος άδειας δύτη ή σχετικής βεβαίωσης, που ορίζεται από τον επόπτη
καταδυτικών εργασιών ως άμεσος βοηθός του στην παρακολούθηση των εργασιών και στην ασφαλή εκτέλεσή τους
από τους εργαζομένους.
§ 8. ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΔΥΤΗΣ: Το φυσικό πρόσωπο, κάτοχος πιστοποιητικού ή πτυχίου, εκδοθέντος σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος και εφοδιάζεται από Λιμενική Αρχή με βεβαίωση για
να εργάζεται ως βοηθός δυτών σε καταδυτικό συνεργείο.
§ 9. Δ.Ο.Υ.: Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
§ 10. Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.: Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού.
§ 11. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και τα Λιμεναρχεία της χώρας.

14 comments
 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

  Να δούμε εάν πρέπει ο επόπτης να έχει βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα του..
  Να δούμε επίσης εάν πρέπει να προσθέσουμε επεξήγηση κάποιων άλλων λέξεων, τεχνικής φύσης ή, όχι.. Πχ. Τι είναι γυάλισμα προπέλας..

 2. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Και βέβαια πρέπει να προστεθούν ορολογίες που να ξεκαθαρίζουν ορισμένες έννοιες όπως :
  – Τι είναι Ρύπανση.
  – Την έννοια του αγκυροβολιμένου πλοίου – Αγκυροβόλιο ( να μην μας μπερδέυουν με το Οριοθετιμένο.

 3. Γιώργος Σαββίδης

  Μετά την πρώτη συνάντηση που είχα μαζί τους θεωρώ ότι αυτά είναι θέματα που δεν τους ενδιαφέρουν και προτιμούν εστιάσουν σε θέματα ασφάλειας..

 4. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Ενδιαφέρουν όμως εμάς και αρκετά νομίζω.
  Γιατί από εμπειρία, πχ η Κα της Νεάπολης ισχυρίζεται οτι δεν επιτρέπει τον καθαρισμό επειδή το αγκυροβόλιο δεν είναι οριοθετημένο !
  Πρέπει να δώσουμε σημασία σε αυτά.

 5. Γιώργος Σαββίδης

  Προτείνω τις παρακάτω αλλαγές :
  ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κάθε εργασία που διενεργείται κάτω από την επιφάνεια του νερού σε θάλασσα, ποτάμια, λίμνες ή, δεξαμενές καθώς και όπου η πίεση του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη της μίας ατμόσφαιρας (1Bar). Σημ.: Περιβάλλον στο οποίο επικρατεί πίεση μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική θεωρείται Υπερβαρικό.

  ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ: Κάθε εργασία που διενεργείται υποβρυχίως στα ύφαλα των πλοίων όπως, επιθεώρηση, υφαλοκαθαρισμός, επισκευή, ανέλκυση, διάλυση πλοίου, ή άλλες συναφείς εργασίες.

  Προτείνω επίσης επειδή δεν πρέπει να συγχέονται τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που λαμβάνονται εκτός νερού, με αυτά που πρέπει να λαμβάνονται εντός νερού κάτι που στον ΓΚΛ-Α10/1995 ήταν πιο ξεκάθαρο)
  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όλα τα μέτρα που αφορούν την ασφάλεια που προβλέπονται από τους νόμους της επιστήμης της κατάδυσης σε συνδυασμό με αυτά που συνοδεύουν την χρήση του υβ εξοπλισμού. Εκτός νερού λαμβάνονται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων όπως προβλέπονται γενικώς.

  1. ΖAVTSANOS SPYRIDON

   Συμφωνώ κι εγώ και προτείνω να προστεθεί και το εξής:
   ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ: Κάθε εργασία που διενεργείται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με σκοπό την επιθεώρηση, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση σε λιμενικά και παράκτια έργα, υποθαλάσσιους αγωγούς και καλώδια, εξέδρες – προβλήτες πλωτές ή σταθερές, ναύδετα και σημαντήρες.

   1. ΖAVITSANOS SPYRIDON

    Αντί για “κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας” πρέπει να είναι “κάτω από την επιφάνεια του νερού” ποιο σωστά.

 6. Γιώργος Σαββίδης

  Προτείνω επίσης να προστεθούν:
  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΥΤΗ: Βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο που περιέχει, στοιχεία του κατόχου, πτυχία που κατέχει, πίνακα καταδύσεων, βασικά μέτρα ασφαλείας, διευθύνσεις και τηλέφωνα θαλάμων αποσυμπίεσης, τα πορίσματα των ιατρικών εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία κάθε κατάδυσης που εκτελεί. Θα διατηρείται επί δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια μετά την τελευταία καταχώρηση σε αυτό. Το ημερολόγιο εκδίδετε με δαπάνες της ΠΕΕΥΕΕ, θεωρείται από το ΥΝΑΝΠ και το διανέμει η ΠΕΕΥΕΕ.

  ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ: (Αντιγραφή από το ΦΕΚ 1001/27.05.09) Το πλοίο που βρίσκεται με άγκυρα σε αγκυροβόλιο ή όρμο ή λιμένα ή είναι δεμένο σε λιμένα ή άλλη λιμενική εγκατάσταση εκτός των χώρων Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.
  Δεν θεωρείται «αγκυροβολημένο» το πλοίο που είναι παροπλισμένο, παρά μόνον εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης της υποπαραγράφου 1.δ. του άρθρου 4 της παρούσας.
  Σε ράδα: Αγκυροβολημένο
  Σε λιμάνι: πλαγιοδετημένο / πρυμνοδετημένο

  Ή μπορούμε να το διατυπώσουμε ως εξής:
  ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ: Το πλοίο που βρίσκεται με άγκυρα σε αγκυροβόλιο ή, όρμο ή, λιμάνι ή, είναι δεμένο σε λιμάνι ή άλλη λιμενική εγκατάσταση.
  Σε ράδα: Αγκυροβολημένο
  Σε λιμάνι: πλαγιοδετημένο / πρυμνοδετημένο

  1. ΖAVITSANOS SPYRIDON

   Συμφωνώ κι εγώ εκτός από 4 σημεία σε ότι αφορά το ημερολόγιο.
   1. Δεν βρίσκω κάποια χρησιμότητα στην αναγραφή πτυχίων του κατόχου, για την χρήση του ημερολογίου και θεωρώ ότι χρήσιμο είναι να αναφέρει μαζί με τα στοιχεία του κατόχου, τί είναι δηλ. Μαθητευόμενος Δύτης ή Δύτης ή Επόπτης – Δύτης ή Επόπτης.
   2. θα έχει την χρήση ιατρικής βεβαίωσης και βεβαίωση απαιτούμενης προϋπηρεσίας.
   3. θα έχει την φωτογραφία του κατόχου.
   4. Δεν είμαι σίγουρος αν βοηθάει κάπου η θεώρηση από το ΥΝΑΝΠ.

 7. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Συμφωνώ στα παραπάνω με τον κ.Σαββιδη τόσο για τον ορισμό της κατάδυσης όσο κ για τα αγκυροβόλημενα πλοία. Οι λεπτομέρειες του ημερολογίου θα ήταν προτιμότερο οριστούν μεταγενεστερα.

 8. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Μήπως πρέπει να κάνουμε και κατηγορία καταδυτικών εργασιών ?
  όπως :
  – σε πλοία
  – σε οστακαλιεία
  – σε έργα λιμενικά
  – σε Ναυαγιαιρεσίες
  – σε μεγάλα βάθη κλπ
  όπου επικρατούν τελείως διαφορετικές συνθήκες κατάδυσης και παράλληλα διαφορετικά μέτρα ασφαλείας.
  με αυτό τον τρόπο θα χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στο ανάλογο περιβάλλον.
  Διαφορετικά θα υπάρξει πολύπλοκο θέμα .

  1. ΖAVITSANOS SPYRIDON

   Συμφωνώ μαζί σου Τάσο, έχω ήδη προτείνει διαχωρισμό εργασιών στους όρους, όπου θα έχει διαφορά στην έκδοση εργασιών (εκτεταμένες ή μη εργασίες) και μέτρα ασφαλείας. Για μεγάλα βάθη τώρα, κανονικά θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις και να τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

 9. Admin

  REV.01 : Προτείνουμε αντικατάσταση της παραγράφου 1 και πρόσθεση δύο νέων εδαφίων ως εξής:
  1. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κάθε εργασία που διενεργείται κάτω από την επιφάνεια του νερού σε θάλασσα, ποτάμια, λίμνες ή, δεξαμενές καθώς και όπου η πίεση του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη της μίας ατμόσφαιρας (1Bar). Σημ.: Περιβάλλον στο οποίο επικρατεί πίεση μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική θεωρείται Υπερβαρικό.
  1.α ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ: Κάθε εργασία που διενεργείται υποβρυχίως στα ύφαλα των πλοίων όπως, επιθεώρηση, καθαρισμός, επισκευή, ηλεκτροκοπή, ηλεκτροσυγκόλληση, ανέλκυση, διάλυση πλοίου, ή άλλες συναφείς εργασίες.
  1.β ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: Κάθε εργασία που διενεργείται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με σκοπό την επιθεώρηση, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση σε λιμενικά και παράκτια έργα, υποθαλάσσιους αγωγούς και καλώδια, εξέδρες – προβλήτες πλωτές ή σταθερές, ναύδετα και σημαντήρες.

  Προτείνουμε αντικατάσταση της παραγράφου 2 2 ως εξής: (επειδή δεν πρέπει να συγχέονται τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που λαμβάνονται εκτός νερού, με αυτά που πρέπει να λαμβάνονται εντός νερού)
  2. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όλα τα μέτρα που αφορούν την ασφάλεια που προβλέπονται από τους νόμους της επιστήμης της κατάδυσης σε συνδυασμό με αυτά που συνοδεύουν την χρήση του υβ εξοπλισμού. Εκτός νερού λαμβάνονται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

  3. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ο κύριος του έργου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εντολή και για λογαριασμό του οποίου εκτελείται καταδυτική εργασία. Ο εργοδότης μπορεί να εκπροσωπείται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Προκειμένου για εκτέλεση καταδυτικών εργασιών σε πλοίο, μπορεί να εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο πρόκειται να εκτελεσθούν καταδυτικές εργασίες.

  * Προτείνουμε αντικατάσταση της παραγράφου 4 ως εξής: (επειδή εργολάβος ουσιαστικά είναι ο κάτοχος ΒΣΝΠ δραστηριοποίησης καταδυτικού συνεργείου)
  4. ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εφοδιάζεται από Λιμενική Αρχή με ΒΣΝΠ (Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων) για την δραστηριοποίηση Καταδυτικού Συνεργείου και αναλαμβάνει επαγγελματικά την εκτέλεση καταδυτικών εργασιών.

  * Προτείνουμε αντικατάσταση της παραγράφου 5 ως εξής: (επειδή ο δύτης μπορεί να εργάζεται και ως ελεύθερος επαγγελματίας/μη μισθωτός)
  5. ΔΥΤΗΣ: Το φυσικό πρόσωπο που εφοδιάζεται από την Λιμενική Αρχή με ΒΣΝΠ, δραστηριοποίησης δύτη. Απασχολείται από καταδυτικό συνεργείο και μπορεί να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό ή να είναι ελεύθερος επαγγελματίας/μη μισθωτός. Εργάζεται επαγγελματικά κάτω από την επιφάνεια του νερού, όπου υφίσταται πιέσεις ίσες ή μεγαλύτερες της ατμοσφαιρικής, κάνοντας χρήση καταδυτικής συσκευής οποιουδήποτε τύπου, αυτόνομης ή εξαρτώμενης από την επιφάνεια, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος και σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *