Κ10 Άρθρο 03 : Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 08 Απαιτούμενα Παράβολα

Για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη, καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο:

α. Διπλότυπο υπέρ Δημοσίου 2,93 € στον ΚΑΕ 3435 με την αιτιολογία «για δραστηριοποίηση δύτη» ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο,

β. Παράβολο δημοσίου από ΔΟΥ 30,00 € ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο και

γ. Αποδεικτικό καταβολής ποσού 5,00 € υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).

One comment
  1. Ιωάννης Ληξουργιωτης

    Θα μπορούσε να προταθεί ένα παράβολο υπέρ της ένωσης πιο πολύ για να ενισχυθεί κ για να γνωρίζει η ένωση ποιοι επρόκειτο να γίνουν επαγγελματίες η μαθητευομενοι. Καθώς για να έχει νόημα να είναι παρόν κ ενα μέλος στις εξετάσεις αν κριθεί απαραίτητο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *