Κ10 Άρθρο 03 : Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 09 Χρονικά όρια για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

9. Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει τη δραστηριοποίηση του δύτη, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως [άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α΄32), όπως ισχύει]. Tο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το χαρακτήρα της επιβαλλόμενης, στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης αναμονής και αναβολής της έναρξης άσκησης αυτού, ώστε να παρασχεθεί στη Λιμενική Αρχή η δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο και, ενδεχομένως, να απαγορεύσει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο, νομίμων προϋποθέσεων. Η Λιμενική Αρχή, απαγορεύει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και μετά την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησής του.

3 comments
  1. Γιώργος Σαββίδης

    Αυτό δεν ξέρω γιατί το πρόσθεσαν και νομίζω πρέπει να το βγάλουν..

  2. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

    Αυτά είναι δικά τους, αν και δεν έπρεπε να υπάρχει καν αυτή η παράγραφος έτσι όπως ήρθαν τα πράγραματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *