Κ10 Άρθρο 03 : Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 12 ‘Οσοι απώλεσαν το δικαίωμα πρόσβασης λόγω ηλικίας 55

12. Νομίμως δραστηριοποιούμενοι δύτες/ μαθητευόμενοι δύτες που απώλεσαν το δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα του δύτη/μαθητευόμενου δύτη, λόγω της συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας τους, εφοδιάζονται με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης δύτη/ μαθητευόμενου δύτη, εφόσον υποβάλουν εμπρόθεσμα στη Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει σε αυτούς την αντίστοιχη πράξη, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής:

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνουν ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του δύτη ή του μαθητευόμενου δύτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 ή της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, αντίστοιχα.

β) Τα ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) του τέταρτου, πέμπτου και έκτου εδαφίου της περ. δ) του άρθρου 8.

Η παρ. 12 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου μόνον της Αριθ. 2133.1/56004/2020/31-8-2020 Απόφασης ΥΝΑΝΠ (B’ 3975/2020). Η αναφερόμενη στην παράγραφο αίτηση, υποβάλλεται εντός τριών (03) μηνών από την έναρξη ισχύος (17-9-2020) της απόφασης.

5 comments
 1. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  100 % Γιώργο.
  Ιδιαίτερα η έκφραση “απώλεσαν” ……
  δεν ξέρω τι να πω !

 2. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Στο R01 δεν υπήρξε παρατήρηση.
  Να αφαιρεθεί τελέιως η παράγραφος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *