Κ10 Άρθρο 03 : Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 02 Δικαιολογητικά α. ταυτοποίηση

§ 2. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο υποψήφιος δύτης υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή με την αίτηση-αναγγελία της παραγράφου 1, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α)  Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα   [από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *