Κ10 Άρθρο 03 : Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 02 Δικαιολογητικά β. Πτυχίο δύτου

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου, από τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β) της παραγράφου 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *