Κ10 Άρθρο 03 : Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 03. Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας από την Λιμενική Αρχή

  1. Η Λιμενική Αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αναγγελία της παραγράφου 1, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *