ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 1.β Κάτοχοι Πτυχίου

§ 1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη, οι ενδιαφερόμενοι αναγγέλλονται/υποβάλλουν αίτηση σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ………
β) i) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού αυτοδύτη, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανισμού, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄), μετά από εκπαίδευσή τους από, εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό, Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ή
ii) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού αυτοδύτη, το οποίο έχει εκδοθεί από το Παράρτημα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ ή
iii) είναι κάτοχοι πτυχίου της Σχολής Δυτών Καλύμνου ή
iv) είναι κάτοχοι πτυχίου αυτοδύτη, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 5 (ΦΕΚ 858/τ.Β΄/1994), όπως ίσχυε ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *