ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 1.γ από Βοηθό Δύτη

§ 1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη, οι ενδιαφερόμενοι αναγγέλλονται/υποβάλλουν αίτηση σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ….
β) ….
γ) Έχουν προϋπηρεσία ως μαθητευόμενοι δύτες, σε εργασίες της παρ. 1 του άρθρου 2, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, οι μεν κάτοχοι πτυχίου Σχολής Δυτών Καλύμνου τουλάχιστον ένα (1) χρόνο, οι δε κάτοχοι πτυχίου αυτοδύτη, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 5 (ΦΕΚ 858/τ.Β΄/1994) ή του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄) και οι κάτοχοι πιστοποιητικού αυτοδύτη, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄) ή από το Παράρτημα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ, τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *