ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 1.ε Να είναι υγιείς

§ 1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη, οι ενδιαφερόμενοι αναγγέλλονται/υποβάλλουν αίτηση σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ….
β) ….
γ) ….
δ) ….
ε) Είναι υγιείς και ικανοί για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *