ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 5 Τι πρέπει να γνωρίζει ένας υποψήφιος δύτης.

5. Κάθε υποψήφιος δύτης πρέπει να γνωρίζει:
α) Τη θεωρία των καταδύσεων (φυσική, φυσιολογία, ιατρικά προβλήματα, επικίνδυνα περιστατικά κ.λπ.).
β) Τη χρήση πινάκων καταδύσεων και του αποσυμπιεσομέτρου.
γ) Τη λειτουργία, χρήση και συντήρηση του καταδυτικού υλικού και, ιδίως, των καταδυτικών συσκευών.
δ) Τον τρόπο διάσωσης ανθρώπου που πνίγεται.
ε) Τη μέθοδο τεχνητής αναπνοής, «στόμα με στόμα», τη χρήση της συσκευής τεχνητής αναπνοής και της συσκευής παροχής καθαρού οξυγόνου.
ζ) Τη νομοθεσία σχετικά με την υποβρύχια δραστηριότητα.
η) Τα μέσα και τους τρόπους συνεννόησης υποβρυχίως και
θ) Τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 26762 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2396/19.06.2019
6. Από τις εξετάσεις της παρ. 4 εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ) ή Σχολής Δυτών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και όσοι έχουν
υπηρετήσει στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (ΜΥΑ/ΛΣ), με ειδικότητα βατραχανθρώπου. Στα πρόσωπα αυτά η βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη χορηγείται, μετά την αποστρατεία τους, με την υποβολή σχετικής αίτησης, στην οποία επισυνάπτονται ευκρινή φωτοαντίγραφα των πτυχίων τους ή αντίστοιχη βεβαίωση της υπηρεσίας τους, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 2, πλην αυτών που προβλέπονται στις περ. (β), γ. i) και γ. ii) αυτής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *