ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 3 Έκδοση Βεβαίωσης αίτησης από Λ.Α.

3. Η Λιμενική Αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αναγγελία της παρ. 1, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *