ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 5 Τι πρέπει να γνωρίζει ένας υποψήφιος δύτης.

5. Κάθε υποψήφιος δύτης πρέπει να γνωρίζει: α) Τη θεωρία των καταδύσεων (φυσική, φυσιολογία, ιατρικά προβλήματα, επικίνδυνα περιστατικά κ.λπ.). β) Τη χρήση πινάκων καταδύσεων και του αποσυμπιεσομέτρου. γ) Τη λειτουργία, [ … ]

ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 4 Εξέταση απο Τριμελή Επιτροπή.

4. Αφού χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση της παρ. 3, στη συνέχεια πρέπει αυτός να κριθεί κατάλληλος, κατόπιν προφορικής και πρακτικής εξέτασής του, από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται με [ … ]

ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 2 Δικαιολογητικά για την έκδοση της Βεβαίωσης

2. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο υποψήφιος δύτης υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή με την αίτηση – αναγγελία της παρ. 1, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) [ … ]

ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 08 – § δ – Υποχρεώσεις δυτών

Κάθε δύτης ή μαθητευόμενος δύτης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις: α) Τηρεί τις οδηγίες και κατευθύνσεις του επόπτη καταδυτικών εργασιών, τον οποίο ενημερώνει σε περίπτωση που δεν αισθάνεται απόλυτα [ … ]

ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 1.ε Να είναι υγιείς

§ 1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη, οι ενδιαφερόμενοι αναγγέλλονται/υποβάλλουν αίτηση σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες [ … ]

ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 1.δ Να μην έχουν καταδικαστεί

§ 1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη, οι ενδιαφερόμενοι αναγγέλλονται/υποβάλλουν αίτηση σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες [ … ]

ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 1.γ από Βοηθό Δύτη

§ 1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη, οι ενδιαφερόμενοι αναγγέλλονται/υποβάλλουν αίτηση σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες [ … ]

ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 1.β Κάτοχοι Πτυχίου

§ 1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη, οι ενδιαφερόμενοι αναγγέλλονται/υποβάλλουν αίτηση σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες [ … ]