ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 2 Δικαιολογητικά για την έκδοση της Βεβαίωσης

2. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο υποψήφιος δύτης υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή με την αίτηση – αναγγελία της παρ. 1, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφα-
λιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύει].
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου, από τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β) της παρ. 1,
γ. i) Βεβαιώσεις καταδυτικών συνεργείων, από τα οποία να προκύπτει η υπηρεσία του ως μαθητευόμενου δύτη, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2,
γ. ii) Ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης δραστηριοποίησης ως μαθητευόμενου δύτη.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), στην οποία δηλώνει:
(1) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος,
(2) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για αρχαιοκαπηλεία, ληστεία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση ή εμπορία ναρκωτικών, εκμετάλλευση πορνών και σωματεμπορία, αποπλάνηση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, κλοπή, πλαστογραφία, απάτη, υπεξαίρεση, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, του νόμου περί μεσαζόντων ή έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.
ε) Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας καρδιολόγου, πνευμονολόγου – φυματιολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου ή ιατρού εξειδικευμένου στην υπερβαρική ιατρική, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *